پشتیبانی پایانه های فروش

شرکت توسعه ریز کامپیوتر در زمینه سخت افزار پایانه های فروش اعم از تعمیر و نگهداری و بازدیدهای دوره ای و متناوب خدمات قابل توجهی به مشتریان ارائه می نماید.
  • تعریف پروژه های خاص با استفاده از امکانات PSP طبق درخواست بانکها
  • تعریف نیازهای آنی بانک و پیاده سازی آن
  • پیاده سازی امکانات متداول پایانه های فروش از قبیل مانده، خرید، پرداخت قبوض و ...
  • تعریف امکانات خاص بر روی پایانه فروش جهت استفاده از سرویس TMS
  • ارائه خدمات پشتیبانی و پرستاری پایانه های فروش
  • ارائه خدمات تعمیر و نگه داری پایانه های فروش معیوب