مراکز خدمات فرهنگی و ورزشی ویژه همکاران

همکاران ارجمند:


با توجه به انعقاد قرارداد بین شرکت توسعه ریز کامپیوتر باشرکت توسعه ورزش تهران و همچنین توزیع کارت سبز هوشمند،جهت رفاه و استفاده همکاران از مراکز ورزشی تفریحی، آدرس و تلفن این مراکز به شرح ذیل اعلام می گردد: