واحدپشتیبانی و مرکز تماس (Call Center) شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران با در اختیارداشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و بهرهگیری از نیروهای متخصص و آموزش دیده ، مسئولیت پاسخگویی به مشتریان و پذیرندگان را بر عهده دازد. وجود این مراکز باعث چابکی در ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان گردیده است. این شرکت درصدد گسترش مراکز تماس در سایر استانها نیز میباشد.