شرکت توسعه ریز کامپیوتر در زمینه سخت افزار پایانه های فروش اعم از تعمیر و نگهداری و بازدیدهای دوره ای و متناوب خدمات قابل توجهی به مشتریان ارائه می نماید.

۱۲تعریف پروژه های خاص با استفاده از امکانات PSP طبق درخواست بانکها

۱۲تعریف نیازهای آنی بانک و پیاده سازی آن

۱۲پیاده سازی امکانات متداول پایانه های فروش از قبیل مانده، خرید، پرداخت قبوض و …

۱۲تعریف امکانات خاص بر روی پایانه فروش جهت استفاده از سرویس TMS

۱۲ارائه خدمات پشتیبانی و پرستاری پایانه های فروش

۱۲ارائه خدمات تعمیر و نگه داری پایانه های فروش معیوب