این سیستم کلیه عملیات صف تا ستاد را در بانک ها پوشش داه و قابلیت پیاده سازی بر روی کلیه سکوهای سخت افزاری را دارا می باشد. براساس یک تعریف کلی ، بینا سیستمی است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبردی را در دوایر گوناگون بانک ها از طریق دسترسی به پایگاه داده های متمرکز در قالب یک سیستمک یکپارچه ارائه می نماید. مزایا و نتایج حاصل همچون افزایش رضایت مندی مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره وری عملیاتی، افزایش کارایی و یهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیشتر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در بر می گیرد.