سیستم های امنیت شبکه و اطلاعات (ناتراوا)

*مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی(Unified Threat Management)UTM

سخت افزار امنیتی شاملIDS، IPS،Antivirus،Firewall

*سیستم دیواره آتش برای جلوگیری از حملات به سیستم وب (WAF)

سخت افزار امنیتی بومی برای کنترل و مقابله با تهدیدات وب