سیستم جمع آوری اطلاعات کاربردی شعب و ارسال به مرکز

این سامانه می تواند پشتیبانی اجرای عملیات با توجه به تفاوت های کلی ساختار پایگاه داده اطلاعت مبدا و مقصد از مقصدهای توزیع شده به محیط متمرکز تحت سکوی اجرایی Main Frame و همچنین امکان رصد اطلاعات در حین و یا بعد از انتقال به تفکیک هر شعبه را فراهم نماید که در نوع خود برای نخستین بار صورت پذیرفته است.