سرویس ویژه

با پيشرفت فناوري و سياست هاي مرتبط با رونق سامانه هاي الكترونيكي، تغييراتي در بخش اطلاعات هوانوردي رخ داده است كه از آن جمله می توان به کیف الکترونیکی پرواز اشاره نمود. این کیف شامل چک لیستها، جداول مخصوص و صدها نقشه از فضا و دستورالعملهای فرودگاههاست که بهترین راه ارائه اطلاعات به خلبانها در مواقع اضطراری می باشد.